ACHTERGESTELDE LENINGEN FONDS

Achtergestelde leningen fonds

Nederlandse Investeringsinstelling

Het ALF verstrekt achtergestelde leningen aan Nederlandse MKB ondernemingen met gezonde groei- en
winstvooruitzichten die, op basis van hun balanspositie achtergesteld vermogen nodig hebben om in aanmerking te komen voor additionele bancaire financiering. Hier vindt u meer informatie over de kenmerken en de voorwaarden van dit fonds.

Financiering door middel van het Achtergestelde leningen fonds

Het NLII Achtergestelde Leningen Fonds is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de NLII, de drie grootbanken, ABN Amro, ING en Rabobank, en Aegon Asset Management, met de ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken. NLII ALF biedt ondernemers additionele financieringsmogelijkheden en geeft institutionele beleggers de mogelijkheid om direct in Nederlandse MKB ondernemingen te beleggen. NLII heeft Aegon Asset Management aangewezen als beheerder van het fonds.

 

Het fonds is bedoeld voor financieel gezonde MKB ondernemingen die minimaal 3 jaar bestaan. In sommige gevallen kan er aan een goed lopend bedrijf geen financiering worden verstrekt omdat het risico te hoog wordt ingeschat. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bedrijf in de kern wel gezond is, maar te weinig eigen- of risicodragend vermogen heeft om tegenvallers op te vangen. Met een achtergestelde lening vanuit ALF wordt het risicodragend vermogen versterkt. Hierdoor krijgt de onderneming meer ruimte om bankkrediet aan te trekken. De Staat geeft vanuit de regeling Groeifaciliteit een garantie op de achtergestelde leningen van ALF. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling Groeifaciliteit uit.

 

Voor wie

 • De onderneming bestaat minimaal 3 jaar en is financieel gezond.

 • De onderneming gaat investeren, of heeft financiering nodig voor opvolging, maar komt gezien de hoogte van het eigen vermogen niet in aanmerking voor een lening van de bank. 

 • De onderneming is een rechtspersoon die als doel heeft winst te maken en is geen eenmanszaak, maatschap, vof of cv.

 • De volgende sectoren komen niet in aanmerking: financiële sector, vastgoedbeleggingen, woningcorporaties, landbouw, visserij en aquacultuur, zorgaanbieders.

 • De onderneming voldoet aan de voorwaarden van de regeling Groeifaciliteit van de overheid. De voorwaarden kunnen worden ingezien op deze website.

   

 

Kenmerken

 • Omvang van de achtergestelde lening is EUR 150 duizend tot EUR 5 miljoen.
 • Een belangrijke voorwaarde is dat een bank (of een participatiemaatschappij, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij of aandeelhouder) minimaal 50% van de financieringsbehoefte voor haar rekening neemt. 

 • Het zijn vastrentende leningen gedurende de looptijd van de lening. 

 • De hoogte van de rente is afhankelijk van de marktrente, de kredietwaardigheid van de onderneming en de looptijd van de lening. 

 • De looptijd is maximaal 8 jaar waarvan vaak de eerste 3 jaar aflossingsvrij zijn. 

 • Aflossing gaat pas van start zodra de helft van de bijbehorende banklening is verlopen. 

 • Vervroegde aflossing is niet mogelijk tenzij de bijbehorende banklening volledig is terugbetaald of de bank toestemming geeft het ALF vervroegd af te lossen.
 • Voor vervroegde aflossing wordt een vergoeding in rekening gebracht. 
 • De Staat verleent vanuit de regeling Groeifaciliteit een staatsgarantie op 50% van de eventuele verliezen die ALF maakt op de hoofdsom van de achtergestelde lening. ALF betaalt hiervoor een premie aan de Staat.

Meer informatie

Bovenstaande informatie geeft een verkort overzicht van het product, voor meer informatie verwijzen wij u een relatiemanager van één van de betrokken banken of naar de beheerder van het fonds, Aegon Asset Management.

Veelgestelde vragen

Achtergestelde leningen fonds
Op welke manier zullen de banken geld verstrekken?

De banken zullen via de reguliere weg ondernemingsfinanciering verstrekken. Het ALF zorgt er voor dat de mogelijkheden voor banken om gewone kredieten (niet-achtergesteld) te verstrekken worden vergroot.

Onderdeel van het ALF is een staatsgarantie voor de helft van de hoofdsom van de achtergestelde lening. Hoe werkt dit?

De Nederlandse Staat beschikt over diverse garantieregelingen voor Nederlandse ondernemingen. Een daarvan betreft de Groeifaciliteit, waarmee achtergestelde leningen aan bedrijven tot een maximum van EUR 5 miljoen voor 50% van de hoofdsom kunnen worden gegarandeerd. De Staat brengt het ALF daarvoor een garantiepremie in rekening. De uitvoering van de regeling is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ga ik als ondernemer dus twee leningen aan?

Ja dat klopt. De onderneming krijgt  twee leningen  met deels gelijke voorwaarden (o.a. financiële ratio’s - indien van toepassing - en andere convenanten) en deels verschillende voorwaarden (o.a. rente, looptijd, aflosschema en zekerheden).

Wat is de rente die op deze leningen moet worden betaald?

De rentevoet is een vast percentage gedurende de looptijd van de lening. De hoogte van de rente is afhankelijk van de marktrente, de kredietwaardigheid van de onderneming en de looptijd van de lening. De kredietwaardigheid wordt ingeschat door de fondsbeheerder.

Hoe kan ik als ondernemer een beroep doen op het fonds?

Ondernemingen kunnen terecht bij de participerende banken voor financiering. De bank zal bekijken of de aanvraag past binnen haar eigen mogelijkheden en de aanvraag vervolgens voorleggen aan de ALF fondsbeheerder. Wilt u in aanmerking komen voor een lening van ALF met een andere financier? Dan neemt deze financier contact op met Aegon Asset Management, de fondsbeheerder van ALF.

Wat is de rol van de NLII?

NLII heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van het fonds en blijft ook betrokken bij het fonds in een monitoringrol waarbij ze waarborgt dat de beoogde doelstellingen worden nagestreefd.

Hoeveel kan ik lenen?

De omvang van de te verstrekken achtergestelde leningen bedraagt minimaal EUR 150 duizend en maximaal EUR 5 miljoen. De bank of andere financier verstrekt minimaal eenzelfde bedrag aan u. De minimale omvang van de totale lening (het achtergestelde deel en de bancaire lening) is dus EUR 300 duizend.

Wie bepaalt of ik de financiering daadwerkelijk krijg?

De bank maakt een eerste inschatting of u bij ALF terecht kunt voor een achtergestelde lening en of de bank in dat geval zelf ook bereid is een lening te verstrekken. Met toestemming van u als ondernemer, zal de bank feitelijke en objectieve informatie over de onderneming delen met de fondsbeheerder. ALF onderzoekt de kredietwaardigheid van uw onderneming. Hiervoor neemt ALF contact met u op. ALF deelt de resultaten van haar onderzoek met RVO. Alle drie de partijen (de bank, ALF en RVO) nemen zelfstandig een beslissing over de lening. ALF kan pas een achtergestelde lening geven als RVO akkoord is met het verlenen van de garantie vanuit de regeling Groeifaciliteit.

Welke banken doen mee?

Op dit moment werkt het fonds samen met de volgende drie banken: Rabobank, ING bank, ABN Amro Bank.

Wat is het ALF?

Het ALF is een fonds van NLII en partners waarmee samen met de banken ondernemingsfinanciering wordt verstrekt aan het MKB in de vorm van achtergestelde leningen.

 • Voor iedere euro achtergestelde lening van ALF verstrekt de bank of een andere financier minimaal een gelijk bedrag aan senior lening of eigen vermogen.
 • De omvang van de te verstrekken achtergestelde leningen bedraagt minimaal EUR 150 duizend en maximaal EUR 5 miljoen.
 • Het ALF kent een staatsgarantie van 50% op de hoofdsom van de achtergestelde leningen.
 • De beoogde fondsomvang bedraagt EUR 300 miljoen.
 • Aegon Asset Management is aangesteld als fondsbeheerder.