Financieringsvragen in onderzoek

Financieringsvragen in onderzoek

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII onderzoekt continu de mogelijkheden om nieuwe investeringen in Nederland te creëren voor institutionele beleggers. Op deze pagina geven wij een korte toelichting op een aantal door NLII onderzochte projecten.

VERDUURZAMING HUURWONINGEN

NLII heeft op verzoek van VNO-NCW de business case voor woningbouwcorporaties om grootschalige Nul-op-de-Meter (NOM) renovaties uit te voeren onderzocht. Bij NOM-renovaties worden woningen zodanig gerenoveerd en voorzien van energiebesparende- en energieopwekkende installaties zodat op jaarbasis de in- en uitgaande energiestromen per saldo nul zijn. NLII heeft gesproken met verschillende woningbouwcorporaties, Europese Investeringsbank, Stroomversnelling, Nederlands Investerings Agentschap, VNO-NCW en enkele grote bouwondernemingen. Op basis van deze gesprekken en de ontvangen informatie heeft NLII een analyse gemaakt. In deze analyse worden voor verschillende investeringsopgaven de rendementen vergeleken van een NOM-renovatie, een label B renovatie en sloop-nieuwbouw. Ook is gekeken naar de impact van NOM-renovaties op de financiële ratio’s van woningbouwcorporaties op basis van verschillende aannames op het gebied van bouwkosten, huurniveaus en energieprestatievergoedingen. Begin 2016 heeft NLII dit onderzoek afgerond en ingebracht in de discussie rondom verduurzaming van de bebouwde omgeving.

 

NLII concludeert dat op basis van de beschikbare informatie per ultimo 2015 geen eenduidig antwoord te geven is of een NOM-renovatie een financieel goede keuze voor een woningbouwcorporatie is. De keuze hangt bijvoorbeeld sterk samen met de huidige kwaliteit en kenmerken van de woningen. Verder is op basis van onze gesprekken duidelijk geworden dat er met name een aantal niet-economische parameters een rol speelt bij de beslissing van woningbouwcorporaties om NOM-renovaties wel of niet uit te voeren. In vervolg op het onderzoek blijft NLII in gesprek met diverse partijen over de verduurzaming van huurwoningen en de mogelijke rol van institutionele beleggers hierbij.