Financieringsvragen in onderzoek

Financieringsvragen in onderzoek

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII onderzoekt continu de mogelijkheden om nieuwe investeringen in Nederland te creëren voor institutionele beleggers. Op deze pagina geven wij een korte toelichting op een aantal door NLII onderzochte projecten.

ENERGIEBESPARING GROTE INDUSTRIE

Tussen de Nederlandse bedrijven die handelen op de Europese markt voor CO2-emissie certificaten (ETS-ondernemingen) en (lokale) overheden zijn meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MEE) gemaakt. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stimuleren met deze afspraken het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Als onderdeel van het Energieakkoord hebben het Ministerie van EZ en VNO-NCW een verscherping van het MEE convenant doorgevoerd. Gecoördineerd door VNO-NCW inventariseren de energie-intensieve MEE bedrijven concrete voorstellen voor realisatie van energiebesparingsprojecten die samen optellen tot een potentie van tenminste 6 PJ.

 

NLII is in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken actief op zoek gegaan naar mogelijke projecten op het gebied van energiebesparing in de grote industrie die door een, nog op te richten, energiebesparingsfonds gefinancierd kunnen worden. Op basis van gesprekken met grote industriële ondernemingen, groeiende innovatieve bedrijven en koepelorganisaties werd bekeken of er in goede projecten voldoende volume te realiseren is om institutionele financiering mogelijk te maken. Het eindrapport van dit onderzoek vindt u hier. Op basis van het onderzoek concludeert NLII dat er een financieringsvraag is waarbij de energiebesparingsmaatregelen worden bekostigd door de operationele kasstromen en deze niet drukken op de investeringscapaciteit van de industriële partijen. De ontwikkel- en transactiekosten van dit soort tailormade projecten zijn te hoog in vergelijking met de te behalen rendementen. Verder heeft de NLII een te kleine pijplijn geïdentificeerd voor het structuren van een specifiek energiebesparingsfonds. NLII concludeert daarom dat het vooralsnog niet interessant genoeg is voor institutionele beleggers om een investeringsfonds op te zetten voor energiebesparingsmaatregelen bij de grote industrie.