Toegankelijk voor institutionele beleggers

Hoe werkt de NLII

Nederlandse InvesteringsinstellingDe rol van de NLII

Platform

Allereerst heeft NLII een platform tot stand gebracht waar verschillende partijen hun vraag naar en aanbod van financiering kunnen bespreken. Hier kunnen mogelijkheden, belemmeringen en de noodzaak voor nieuwe initiatieven voor lange termijn financiering in Nederland in kaart worden gebracht.  

Arrangeur

In de rol van arrangeur verzorgt NLII het inventariseren, identificeren en structureren van financieringsvraagstukken, op basis waarvan de financieringsoplossingen, oftewel beleggingen tot stand komen.

  • Tijdens de inventarisatiefase onderzoekt NLII verschillende elementen en test deze bij een aantal beleggers. Elementen die onder andere onderzocht worden zijn: geschiktheid van de te financieren projecten, verwacht risico-rendementsprofiel, mogelijkheden om op te schalen en praktische haalbaarheid.
  • Bij voldoende aanknopingspunten wordt de mogelijke belegging verder uitgewerkt tijdens de identificatiefase. Tijdens deze fase worden aannames en uitgangspunten verder onderbouwd en wordt gekeken hoe knelpunten kunnen worden geadresseerd.
  • Tijdens de structureringsfase wordt met de betrokken partijen het ontwikkelde concept uitgewerkt in een structuur, bijvoorbeeld een fonds. In deze fase worden de relevante partijen betrokken, de pijplijn verder concreet gemaakt en de nodige documenten uitgewerkt.

 

Monitor

NLII zal tenslotte ook betrokken blijven bij de monitoring van door haar tot stand gebrachte financieringsoplossingen. Als monitor waarborgt NLII dat de beoogde doelstellingen worden nagestreefd. NLII organiseert verschillende stakeholdersvergaderingen en fungeert als onafhankelijke partij in de structuur.

 

Voorbeeld ontwikkeling van het Achtergestelde leningen fonds

  • NLII heeft de vraag naar achtergesteld vermogen bij het MKB geïnventariseerd door intensieve gesprekken met banken, het Ministerie van Economische Zaken en door het bekijken van individuele aanvragen die bij NLII binnen zijn gekomen.
  • Vervolgens is er met institutionele beleggers gekeken naar de risico’s en rendementen van achtergestelde leningen aan het MKB; tevens is geanalyseerd wat de schaal van een investering zou kunnen en moeten zijn.
  • Op basis van de eerste inventarisatie is geconcludeerd dat het product aantrekkelijker voor institutionele beleggers is wanneer er een combinatie kan worden gemaakt met de groeifaciliteit van de overheid waardoor er een overheidsgarantie op 50% van de hoofdsom wordt toegepast.
  • Deze initiële bevindingen zijn met de banken, ABN AMRO, Rabobank en ING, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in een concept uitgewerkt waarbij de ‘sourcing’ van de leningen via de banken plaatsvindt en waarbij de banken naast de achtergestelde leningen van het ALF minimaal hetzelfde bedrag aan senior financiering verstrekken. In combinatie met een garantie vanuit de groeifaciliteit ontstaat zo een belegging die goed aansluit bij het profiel van de institutionele beleggers.
  • Als volgende stap is gezocht naar een goede manager die de beleggingen voor de institutionele beleggers beheert. AEGON Asset Management is aangesteld als fondsbeheerder.
  • Tot slot zijn afspraken vastgelegd in contracten en een prospectus. Na de goedkeuring van de AFM is het fonds van start gegaan.